අපි එදිනෙද වැඩ කටයුතු කරන අතරේ නිතර කෙටි යුදුම් භාවිතා කරනවනේ නමුත් ගොඩක් වෙලාවට අපි මේවා භාවිතා කරන්නේ නිවැරදි තේරුම නොදැනයි, බලන්නකෝ මේ අතරේ ඔබ දන්නා වචනත් තියනවද කියලා.